VCA Vragen en Antwoorden

Basisveiligheid VCA en VOL-VCA

Moeten al mijn medewerkers in het bezit van een VCA certificaat zijn?
Wanneer een opdrachtgever VCA certificering van uw bedrijf eist dienen alle operationele medewerkers die langer dan drie maanden in dienst zijn en werkzaamheden voor de opdrachtgever verrichten (ter plaatse of in uw bedrijf) in het bezit te zijn van een diploma Basisveiligheid VCA. Daarnaast dienen alle desbetreffende leidinggevenden in het bezit te zijn van het VOL-VCA certificaat.
Omhoog

Kan een medewerker met een VOL-VCA certificaat (VCA voor leidinggevenden) ook preventiemedewerker zijn?
Aan de opleiding van preventiemedewerkers worden geen eisen gesteld en er zijn geen opleidingen verplicht. De deskundigheid moet aansluiten bij de risico’s binnen het bedrijf, en de preventiemedewerker moet genoeg kennis hebben van de arbeidsrisico’s. Een VOL-VCA opleiding kan een goede basis vormen voor de taken van een preventiemedewerker. Daarnaast moet worden bepaald welke aanvullende kennis en vaardigheden nog meer noodzakelijk zijn om de bredere taken van een preventiemedewerker te kunnen vervullen. Het ligt dus aan welke werkzaamheden in het bedrijf uitgevoerd worden om de preventiemedewerker voldoende kennis te geven.
Omhoog

Bedrijfscertificering VCA *, VCA ** en VCA Petrochemie

Voor welke bedrijven en werkzaamheden is VCA certificering bedoeld?
Het VCA-certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico (gezien vanuit de opdrachtgever). In veel gevallen vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en op werkplaatsen en projectlocaties.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Bouwkundige activiteiten
  • Procesbesturing en elektrotechniek (bijvoorbeeld onderhoud van elektrische- en procesbesturingssystemen)
  • Werktuigbouwkundige activiteiten (bijvoorbeeld constructie- en onderhoudswerkzaamheden)
  • Overige technische diensten (bijvoorbeeld schilderwerken (inclusief stralen en conserveren), het aanbrengen en verwijderen van isolatie, steigerbouw, transport (verticaal en horizontaal), brandwachten, veiligheidswachten etc.)
Omhoog

Kan een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) zich als bedrijf VCA certificeren?
Ieder bedrijf kan zich in principe voor VCA certificeren, mits aan de eisen wordt voldaan. In de praktijk is echter gebleken dat het voor ZZP-ers niet mogelijk is om aan alle eisen van de VCA Checklist te voldoen. Vandaar dat de eisen voor deze ZZP-ers VCA-VOL certificering en een RI & E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) voor wat betreft hun werkzaamheden zijn.
Omhoog

Moeten onderaannemers VCA gecertificeerd zijn?
Het is niet nodig om als onderaannemer VCA * gecertificeerd te zijn maar er moet wel aangetoond kunnen worden dat deze onderaannemer aan de betreffende eisen voldoet.
Omhoog

Kan een VCA certificering geeist worden door een opdrachtgever?
Ja, de opdrachtgever mag zelf bepalen of een VCA certificatie vereist is, en kan ook bepalen welk niveau van certificatie vereist is (VCA * of VCA **). Het VCA * certificaat is voor bedrijven die NIET als hoofdaannemer werkzaamheden verrichten, met minder dan 35 medewerkers. Het VCA ** certificaat is voor (kleine) bedrijven die optreden als hoofdaannemer en voor bedrijven met 35 of meer medewerkers.
Omhoog

Kan een opdrachtgever een niveau van VCA certificatie eisen?
Een opdrachtgever kan eisen stellen aan het certificatieniveau van de aannemer en eisen dat deze VCA ** gecertificeerd is, terwijl VCA * voldoende moet zijn (of omgekeerd).
Omhoog

Is een opdrachtgever door de wet verplicht om VCA te eisen?
Nee, VCA is geen wettelijke regeling, maar als U in het bezit bent van een VCA certificering kunt u hiermee aantonen dat aan een aantal wettelijke verplichtingen volgens de Arbowet is voldaan.
Omhoog

Is VCA certificering verplicht vanuit de Arbowet?
VCA certificering is geen verplichting voor aannemers vanuit de Arbowet, echter steeds meer opdrachtgevers (met name overheden en de petrochemische industrie) en hoofdaannemers eisen een VCA certificaat. VCA sluit wel aan bij de verplichtingen van de Arbowet, en het is tevens een handig hulpmiddel om aan de Arbowet te kunnen voldoen.
Omhoog

VCA Certificaat

Ik ben mijn VCA certificaat kwijt, wat nu?
Het verstrekken van een duplicaat diploma is niet toegestaan door de stichting SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid). Het is een van de maatregelen die zijn genomen om fraude met waardepapieren, zoals het VCA certificaat, te bestrijden. U dient het behaalde diploma zorgvuldig te bewaren, omdat het slechts éénmalig wordt verstrekt.
Omhoog

Wie is de ‘eigenaar’ van het certificaat, de VCA cursist of zijn/haar werkgever?
Het VCA diploma is het eigendom van de cursist die het VCA examen heeft afgelegd en niet van bijvoorbeeld de werkgever, ook als deze de cursus en/of het examen heeft betaald. Het diploma is pas geldig nadat u uw handtekening op het diploma heeft geplaatst.
Omhoog

Hoe kan ik als opdrachtgever controleren of iemand in het bezit is van een VCA certificaat?
Enkele weken nadat een VCA cursist het diploma heeft worden de gegevens van de geslaagden ingevoerd in het Central Diploma Register (CDR) van de SSVV. Door op internet naar de website www.vca.ssvv.nl te gaan, komt u in het CDR. Daar kunnen de gegevens van diploma’s opgevraagd worden, een print van deze gegevens vormt ook een bewijs dat een kandidaat over een geldig VCA diploma beschikt. Iedereen kan zo overal controleren of een persoon in het bezit is van het VCA diploma.

Opmerking : diploma gegevens vanaf 1-1-2004 zijn in deze database beschikbaar, het is mogelijk dat oudere diploma's nog niet opvraagbaar zijn !
Omhoog

Hoe lang is een VCA certificaat geldig?
De geldigheid van een VCA certificaat is 10 jaar. Na afloop van deze termijn dient opnieuw een VCA examen afgelegd te worden.
Omhoog

Kan ik een VOL VCA certificaat behalen zonder dat ik in het bezit ben van een basis VCA certificaat?
Ja, dit is mogelijk, u kunt direct aan de cursus VCA Voor Operationeel Leidinggevenden beginnen zonder dat u de opleiding Basisveiligheid VCA gevolgd heeft. Meer over het volgen van deze opleiding vindt u o.a. hier : VCA Cursus.
Omhoog

In welke landen is het VCA certificaat geldig?
Het VCA certificaat is geldig in Nederland, Belgie, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De stichting SSVV heeft met deze landen een overeenkomst dat het VCA certificaat wordt geaccepteerd. Acceptatie van het VCA certificaat in andere landen is onbekend aangezien het SSVV verder geen overeenkomst heeft landen buiten Nederland, Belgie, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
Omhoog

VCA Cursus

Wat zijn de essentiele verschillen tussen de Basisveiligheid VCA en VOL-VCA cursus?
Naast de basiskwalificaties worden de volgende onderwerpen tijdens de VCA VOL training behandeld: onstaan van ongevallen, methodes om veilig werken te bevorderen, organiseren en houden van toolbox vergaderingen, veiligheidsprocedures, bedrijfsnoodplan, ergonomie, taakrisicoanalyse, risisco en beheersmaatregelen van geluid, straling en asbest; kortom het is de basisopleiding VCA plus organisatie van veiligheid. VCA Proefexamen is een handige website om te oefenen voor het VCA examen.
Omhoog

Overige Vragen

Bent u als onderneming verplicht om de elektrische voorzieningen te controleren?
De normen verplichten een onderneming om periodiek keuringen uit te laten voeren volgens NEN 3140 (dit in combinatie met NEN-EN 50110-1). Deze periodieke keuringen dienen plaats te vinden in een tijdsbestek van een half jaar tot 7 jaar afhankelijk van de elektrische situatie die wordt aangetroffen. Voor bedrijven die VCA gecertificeerd zijn gelden strengere eisen, namelijk één keer per jaar.
Omhoog

Kan ik als aannemer een veilige werkplek bij mijn opdrachtgever eisen?
Ja, u kan dit eisen; het is in de wet geregeld dat u moet zorgen voor een veilige werkplek voor uw medewerkers. In uw eigen bedrijfswerkruimten zal dit waarschijnlijk geen probleem opleveren maar bij een opdrachtgever zou het een probleem kunnen zijn. Om dit in goede banen te leiden is er VCO in het leven geroepen, de VeiligheidsChecklist voor Opdrachtgevers. In de toekomst zal het veilig werken een stuk beter worden als een aannemer besluit voor een VCO gecertificeerde opdrachtgever te werken.
Omhoog

Wanneer mag ik het VCA logo gebruiken?

  • Het VCA logo is toegestaan op officieel briefpapier van het VCA-gecertificeerde bedrijf indien alle overige vermeldingen overeenkomen met de scope van certificering en daar niet buiten gaan.
  • Het gebruik van het VCA logo is geoorloofd voor PR-doeleinden van het VCA gecertificeerde bedrijf, indien en voor zover niet de indruk wordt gewekt dat het logo een bredere scope betreft dan waar het certificaat voor is afgegeven.
  • Het VCA logo is verplicht gesteld op de VCA certificaten EN 45012 en EN 45013, en op de certificaten Basisveiligheid VCA (B-VCA), Veiligheid voor Leidinggevenden VCA, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) en Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden (VCU).
  • In alle andere gevallen is gebruik van het VCA logo niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van SSVV/CCVD-VCA.
Omhoog

Is er vrijstelling voor VCA na een bepaalde leeftijd?
Nee, er bestaat geen vrijstelling voor VCA. Iedereen die VCA gecertificeerd wil zijn moet het examen met goed gevolg afleggen.
Omhoog