VCA verklarende woordenlijst

A

Aanvrager werkvergunning
Diegene die werkzaamheden wil gaan doen in een hoog risicogebied vraagt een werkvergunning aan. Het kan ook zijn dat de werkzaamheden risicoverhogend zijn. Ook hier dient dan een werkvergunning gemaakt te worden. Dit wordt ingesteld door de opdrachtgever als deze een werkvergunning wenselijk acht.
Omhoog

Arbeidshygienische strategie
Strategie die erop gericht is een bepaalde volgorde van risicobeheersing te doen. Deze volgorde is als volgt :
 • Bronbestrijding; daar waar het risico ontstaat dit wegnemen of verminderen
 • Collectieve bescherming; het risico afschermen waardoor personen niet meer door het risico aangepakt kunnen worden
 • Scheiden van mens en risicobron; personen afschermen van de risicobron
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
Omhoog

Arbowet
Afkorting voor Arbeidsomstandigheden wet. De Arbowet bevat bepalingen die betrekking hebben op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.
Omhoog

Arbobeleid
Het beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het arbobeleid bestaat uit de volgende onderdelen:
 • RI & E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
 • Ziekteverzuimbeleid
 • Preventiemedewerker
 • Arbodeskundige
 • PAGO (Periodiek Arbeid Gezondheidskundig Onderzoek) of PMO
 • Voorlichting
 • Bedrijfshulpverlening
Omhoog

Arbobeleidsregels
Richtlijnen van de beleidsregels die in de praktijk worden gehanteerd door de arbeidsinspectie om te zien of de werkgever een goed of beter arbobeleid voert.
Omhoog

Arbobesluit
Gedetaileerde uitwerking van de regels uit de arbowet.
Omhoog

Arbocatalogus
De afspraken die werkgevers en werknemers maken over veilig en gezond werken. Een arbocatalogus kan voor één bedrijf gelden, maar ook voor een hele sector.
Omhoog

Arbodeskundige
Werknemers moeten toegang hebben tot een arbodeskundige. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijfsarts, arbeidshygiënist of een preventiemedewerker zijn.
Omhoog

Arboregeling
Uitgewerkte voorschriften van bepaalde onderdelen van de Arbowet en het Arbobesluit
Omhoog

Arbo informatiebladen
Bladen bedoeld voor achtergrondinformatie en voorlichting met bepaalde onderwerpen.
Omhoog

Afhankelijke adembescherming
De zuurstof uit de omringende lucht wordt gebruikt om te ademen waarbij eerst gevaarlijke dampen uit de lucht worden gefilterd.
Omhoog

B

B-VCA
B-VCA staat voor Basisveiligheid VCA.
Omhoog

Besloten ruimte
Kenmerken:
 • Nauwe ruimte
 • Kabels en leidingen kunnen in de weg liggen
 • Nauwelijks natuurlijke ventilatie
 • Moeilijk toegankelijk
 • Slechte verlichting, vaak geen daglicht
Omhoog

Brand
Een chemische reactie van een brandbare stof met zuurstof.
Omhoog

Brandklassen
Hier onderscheiden we de klassen A, B, C, D:
 • Brandklasse A : vaste stoffen brand
 • Brandklasse B : vloeistofbrand
 • Brandklasse C : gasbrand
 • Brandklasse D : metaalbrand
 • Omhoog

  Bijna ongeval
  Hetzelfde als een ongeval echter zonder letsel of schade als gevolg.
  Omhoog

  C

  Carcinogene stoffen
  Carcinogene stoffen zijn kankerverwekkend.
  Omhoog

  CE markering
  Europees kenmerk waarbij van minimale veiligheid uitgegaan mag worden. Artikelen met deze markering kunnen binnen de lidstaten van de Europeese gemeenschap vrij verhandeld worden.
  Omhoog

  D E F

  Dakrandbeveiliging
  Hekwerk aan de rand van een dak wat bescherming biedt tegen vallen. Dit is een collectieve bescherming omdat iedereen die op het dak werkt hiervan gebruik maakt.
  Omhoog

  Electrocutie
  Het letsel als gevolg van stroomdoorgang door het lichaam.
  Omhoog

  ExOxTox meting
  Een meting waarbij eerst op explosiegevaar gemeten wordt, dan op de aanwezigheid van voldoende zuurstof en als laatste op de aanwezigheid van giftige stoffen.
  Omhoog

  Frequentie
  Aantal trillingen per seconde wat gegeven wordt in Hertz.
  Omhoog

  G H I

  Gelijkspanning
  Spanning tussen 2 geleiders waarbij het verschil constant is.
  Omhoog

  Gevaarlijke stoffen
  Stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
  Omhoog

  Giftige stoffen
  Stoffen die reeds in geringe mate de werking van het lichaam beïnvloeden.
  Omhoog

  Hijsgereedschappen
  Gereedschappen die gebruikt worden om lasten met de haak van de hijskraan te verbinden.
  Omhoog

  Hijskraan
  Werktuig wat is gemaakt om vrijhangende lasten te verplaatsen.
  Omhoog

  Houder werkvergunning
  Zorgt dat hij/zij of zijn uitvoerenden zich houden aan de voorwaarden en afspraken in de werkvergunning.
  Omhoog

  Hydraulisch gereedschap
  Gereedschap wat aangedreven wordt door vloeistof (meestal olie).
  Omhoog

  J K L

  Katalysator
  Een stof die invloed heeft op de snelheid waarmee een reactie verloopt tussen verschillende stoffen.
  Omhoog

  Leng
  Een hijsgereedschap waarbij de lussen aan de beide einden NIET door elkaar gehaald kunnen worden.
  Omhoog

  LEL
  Lowest Explosion Level; onderste explosiegrens; mengverhouding tussen de brandbare damp en zuurstof waarbij onder deze grens geen explosie mogelijk is omdat er teveel zuurstof en te weinig brandbare damp aanwezig is.
  Omhoog

  Letsel
  Schade aan de gezondhied door een ongeval.
  Omhoog

  Omhoog

  M N O

  MAC waarde
  Maximaal Aanvaarde Concentratie van een giftige stof in de omgevingslucht.
  Omhoog

  MAC-C
  C achter MAC is Ceiling. Dit geeft de plafondwaarde aan van de MAC waarde, deze mag men nooit overschrijden.
  Omhoog

  MAC-H
  Doordringbaarheid van de stof door de huid heen.
  Omhoog

  MAC-TGG
  Tijd Gewogen Gemiddelde van een maximaal aanvaardbare stof.
  Omhoog

  Mutagene stoffen
  Stoffen die het DNA kunnen veranderen.
  Omhoog

  Onafhankelijke adembescherming
  De zuurstof uit de lucht die een persoon gebruikt komt ergens anders vandaan. Dit kan door perslucht (fles) of een compressor met een lange slang die de leeflucht naar de persoon toebrengen.
  Omhoog

  Ongeval
  Een ongewilde gebeurtenis die plotseling gebeurt met schade of letsel als gevolg.
  Omhoog

  P

  PAGO
  PAGO staat voor Periodiek Arbeid Gezondheidskundig Onderzoek, een onderzoek om werkgerelateerde risico's en beroeps- of functiegebonden klachten op te sporen; dit wordt uitgevoerd onder een bepaalde groep werknemers op grond van risico inventarisatie en -evaluatie door de arbodienst; bijvoorbeeld werkstressonderzoek of gehooronderzoek.
  Omhoog

  PBM
  PBM staat voor Persoonlijk Bescherming Middel : iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden teneinde hem te beschermen tegen één of meer risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen.
  Omhoog

  PMO
  Preventief Medisch Onderzoek, zie PAGO
  Omhoog

  Pneumatisch gereedschap
  Gereedschap wat aangedreven wordt door perslucht
  Omhoog

  Preventiemedewerker
  Binnen elk bedrijf moet verplicht minstens één preventiemedewerker aanwezig zijn.
  Omhoog

  PvA
  Plan van Aanpak wat opgesteld wordt aan de hand van de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie), en waarin prioriteiten gesteld worden om oplossingen te bedenken die risico’s tegen kunnen gaan of verminderen
  Omhoog

  Q R

  R-zinnen
  Risk-zinnen (in Nederlands risicozinnen). Deze geven de risico’s van een gevaarlijke stof weer.
  Omhoog

  Registreren
  Opnemen van gegevens uit bijvoorbeeld ongevallen, ziekteverschijnselen en algemene afwijkingen van materiaal en materieel. Registratie wordt gebruikt om te kunnen leren van de gegevens uit de registratie om in de toekomst dezelfde afwijkingen te kunnen voorkomen.
  Omhoog

  Reproproduktieve stoffen
  Stoffen die de voortplanting belemmeren of uitschakelen.
  Omhoog

  RI & E
  RI & E betekent Risico Inventarisatie en Evaluatie. Een Risico Inventarisatie en Evaluatie is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken. Vanuit de RI&E kunnen de risico’s binnen een bedrijf bekend worden en d.m.v. een plan van aanpak worden aangepakt.
  Omhoog

  Risico
  De kans dat een ongewenst effect optreedt (ongeval).
  Omhoog

  S

  S-zinnen
  Safety-zinnen (in het Nederlands veiligheidszinnen. Deze geven aan wat je dient te doen om niet door de risico’s van een gevaarlijke stof getroffen te worden.
  Omhoog

  Samenstel
  Het geheel van hijsgereedschappen wat zich bevindt tussen de haak van de kraan en de last.
  Omhoog

  Schade
  Materiaalverlies door een ongeval.
  Omhoog

  SSVV
  SSVV staat voor Stichting Samenwerken voor Veiligheid, een stichting welke ten doel heeft het bevorderen van de veiligheid en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, het milieu en de kwaliteit van de leden van de bij de SSVV aangesloten (branche-)organisaties.
  Omhoog

  Statische electriciteit
  Elektriciteit die ontstaat als 2 verschillende stoffen onderling wrijving ondervinden.
  Omhoog

  Strop
  Een hijsgereedschap waarbij de lussen aan de beide einden door elkaar gehaald kunnen worden.
  Omhoog

  T U

  Teratogene stoffen
  Stoffen die bij de embrio afwijkingen kunnen veroorzaken.
  Omhoog

  Toolbox Meeting
  Een toolbox-meeting is een bijeenkomst waarbij een onderwerp wordt behandeld dat betrekking heeft op veiligheid, gezondheid of milieu.
  Omhoog

  Toxicologie
  De leer van de werking van giftige stoffen.
  Omhoog

  UEL
  Upper Explosion Level; bovenste explosiegrens: mengverhouding tussen de brandbare damp en zuurstof waarbij boven deze grens geen explosie mogelijk is omdat er te weinig zuurstof en te veel brandbare damp aanwezig is.
  Omhoog

  V

  V & G
  Een V&G plan staat voor Veiligheid en Gezondheid plan, en wordt veel gebruikt op projecten van grotere aard.
  Omhoog

  VCA
  De afkorting VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, en is een richtlijn waarmee dienstverlenende bedrijven beoordeeld en gecertificeerd worden op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).
  Omhoog

  VCO
  De afkorting VCO staat voor Veiligheids, Gezondheid en Milieu Checklist Opdrachtgevers. VCO is bedoeld voor opdrachtgevers die (risicovolle) werkzaamheden door derden laten uitvoeren.
  Omhoog

  VCU
  VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties, een systeem voortgekomen uit en gebaseerd op VCA. VCU is een procedure voor de certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzendorganisaties en is bedoeld voor het uitzenden van personeel naar opdrachtgevers die VCA opleggen en naar bedrijven met een VCA-certificaat.
  Omhoog

  Veiligheid
  Het bewust nemen van een aanvaardbaar risico.
  Omhoog

  Veiligheidsaarding
  Verbinding van uitwendige metalen delen met aarde om er voor te zorgen dat de apparatuur uitwendig niet onder spanning komt te staan maar de spanning kan afvloeien naar aarde.
  Omhoog

  Verstikking
  Tekort aan zuurstof.
  Omhoog

  Verstrekker werkvergunning
  Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger die de werkvergunning invult en verstrekt. Hij dient zich er van te overtuigen dat de van werkzaamheden alle risico’s bekend zijn en aangepakt worden voordat de werkzaamheden aanvangen.
  Omhoog

  VGM
  VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.
  Omhoog

  VGW
  VGW staat voor Veiligheid, Gezondheid en Welzijn
  Omhoog

  Vlampunt
  De temperatuur waarbij een stof voldoende damp afgeeft zodat bij een ontsteking een brand kan ontstaan.
  Omhoog

  VOL-VCA
  VOL VCA is VCA voor Operationeel Leidinggevenden. Het doel van de training is om veiligheids¬besef en bewustwording bij te brengen door het leren herkennen van gevaren en risico's in de organisatie. Er wordt ingegaan op taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn al dan niet opgelegd vanuit de Arbowet.
  Omhoog

  Voorlichting
  Werknemers moeten voorlichting en instructie krijgen over veilig en gezond werken. Ook moeten ze worden geïnformeerd over de maatregelen die zijn genomen.
  Omhoog

  VOP-er
  Iemand die voldoende is onderricht door een elektrotechnisch vakbekwaam persoon en zodoende zorgvuldig omschreven werkzaamheden uit mag voeren en risico’s kan herkennen in de uitvoering van deze wekzaamheden.
  Omhoog

  W X Y Z

  Werkvergunning
  Een vergunning waarbij het doel is dat er communicatie is geweest tussen partijen om gevaren voortkomend uit de (hoge) risico’s te bestrijden. Het gaat hierbij dus om overleg waarbij de voorwaarden en afspraken om werkzaamheden uit te voeren schriftelijk zijn vastgelegd. Iedereen die hierbij betrokken is dient hiervan notie te nemen en zijn handtekening te plaatsen.
  Omhoog

  Wisselspanning
  Spanning tussen minimaal 2 geleiders waarbij het verschil met een bepaalde frequentie wisselt.
  Omhoog

  Zelfontbrandingstemperatuur
  Laagste temperatuur waarbij stoffen uit zichzelf gaan branden zonder hulpmiddelen zoals een ontsteking.
  Omhoog

  Ziekteverzuimbeleid
  U bent verplicht ziekteverzuimbegeleiding te laten uitvoeren door een bedrijfsarts al of niet aangesloten bij een Arbodienst.
  Omhoog